Hướng dẫn đánh giá, chấm điểm thi đua và xếp loại công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018

Thứ năm - 30/08/2018 04:19 - Người đăng bài viết: Ban biên tập. - Đã đọc: 1990
Căn cứ Chương trình số 01-CTr/HDDTN ngày 020/01/2018 của BCH Huyện Đoàn về chương trình công tác Đoàn và phong trào TNN năm 2018; Căn cứ các văn bản về công tác thi đua khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ (BTV) Huyện Đoàn ban hành hướng dẫn việc đánh giá, chấm điểm thi đua và xếp loại công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 đối với các đơn vị trực thuộc như sau:
Chi tiết tại: http://tuoitrehonquan.org.vn/archives/view/01-HD-HDTN-2018-1247/

I. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC CƠ SỞ ĐOÀN TRỰC THUỘC
1. Thành lập Tổ tự đánh giá
Tổ tự đánh giá do Bí thư xã đoàn, Đoàn trực thuộc ra quyết định thành lập. Tổ trưởng là Bí thư đoàn cấp xã hoặc phó bí thư được ủy quyền; các thành viên khác là ủy viên Ban Thường vụ đoàn cấp xã. Phân công thư ký phụ trách tổng hợp kết quả của tổ.
2. Thu thập và xử lý số liệu, thông tin minh chứng
Căn cứ vào từng nội dung đánh giá của Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 (sau đây gọi tắt là Bộ tiêu chí năm 2018), tổ tự đánh giá thu thập tài liệu và số liệu minh chứng có liên quan.
Các thông tin, số liệu minh chứng phải gắn với các yêu cầu từng nội dung đánh giá. Thông tin, số liệu thu thập từ nhiều nguồn khác nhau phải được kiểm tra đảm bảo độ tin cậy, tính chính xác, ghi rõ nguồn gốc. Trong trường hợp không tìm được thông tin, số liệu minh chứng, Tổ tự đánh giá cần thảo luận làm rõ và ghi rõ lý do trong Báo cáo tự đánh giá (Mẫu 1).
* Lưu ý : đối với việc gửi tài liệu minh chứng về huyện Đoàn:
- Về tài liệu minh chứng Bộ tiêu chí năm 2018, các đơn vị chỉ cần nêu trong Báo cáo tự đánh giá và scan văn bản, hình ảnh (tạo thành thư mục theo các mục tiêu chí) gửi qua địa chỉ email huyendoanhonquan@gmail.com theo yêu cầu của Bộ tiêu chí năm 2018. Các bộ phận theo dõi của Huyện Đoàn sẽ đọc các tài liệu minh chứng của các đơn vị và kết hợp quá trình theo dõi phong trào để công nhận minh chứng có giá trị.
- Minh chứng là hoạt động, giải pháp, mô hình... nếu đã được mô tả trong báo cáo tháng, báo cáo quý, báo cáo 6 tháng, báo cáo năm, báo cáo chuyên đề thì trong Báo cáo tự đánh giá cần trích dẫn rõ tên, số, ngày, trích yếu của văn bản đã gửi để Văn phòng Huyện Đoàn tiện tra cứu, thẩm định các điều kiện chấm điểm.
 
3. Viết báo cáo tự đánh giá
Tổ tự đánh giá xây dựng báo cáo tự đánh giá theo Mẫu 1 ban hành kèm theo Hướng dẫn này.
Báo cáo tự đánh giá phải mô tả ngắn gọn, đầy đủ thông tin về tài liệu minh chứng theo yêu cầu. Kết quả tự đánh giá được trình bày lần lượt theo từng nội dung của từng tiêu chí đánh giá, đảm bảo các nội dung như trong Mẫu 1. Các nội dung đánh giá cần nêu rõ những điểm mạnh, điểm hạn chế và phương hướng khắc phục.
4. Tổ tự đánh giá xem xét báo cáo tự đánh giá, chấm điểm và tổng hợp điểm
Tổ tự đánh giá tổ chức cuộc họp toàn thể tổ viên để được thực hiện các công việc sau:
+ Xem xét các số liệu, tài liệu minh chứng thu thập được;
+ Thảo luận, thống nhất đánh giá mức độ đạt được từng nội dung đánh giá;
+ Các thành viên Hội đồng cho điểm độc lập theo Mẫu 2 ban hành kèm theo Hướng dẫn này.
+ Thư ký tiến hành tổng hợp điểm theo Mẫu 3 ban hành kèm theo Hướng dẫn này và tiếp thu ý kiến các thành viên Hội đồng để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá (Mẫu 1).
5. Gửi hồ sơ tự đánh giá về Huyện Đoàn
- Sau khi hoàn tất các công việc trên, Tổ tự đánh giá báo cáo kết quả họp tổ với Ban chấp hành đoàn và hoàn thiện hồ sơ, gửi kết quả tự đánh giá về Huyện Đoàn. Hồ sơ kết quả tự đánh giá bao gồm:
+ Báo cáo kết quả tự đánh giá (Mẫu 1). Trong đó có nêu những đề xuất để được ghi nhận về mô hình, sáng kiến, phương thức hoạt động mới, sáng tạo; thực hiện những nhiệm vụ đột xuất, cấp bách; thành tích tiến bộ vượt bậc trong công tác; bao gồm cả tổng điểm đánh giá của tổ tự đánh giá (sau khi đã chia trung bình) và việc tự nhận danh hiệu thi đua năm 2018 của đơn vị.
+ Phiếu đánh giá (Mẫu 2) của từng thành viên trong Tổ tự đánh giá (bản photocopy).
+ Bảng tổng hợp điểm đánh giá của Tổ tự đánh giá (Mẫu 3).
+ Biên bản họp của Tổ tự đánh giá.
+ Những văn bản (sổ theo dõi văn bản đi, đến), hình ảnh, phóng sự về hoạt động theo tiêu chí thi đua, tài liệu minh chứng khác (nếu có).
- Toàn bộ hồ sơ trên, đóng cuốn photo 02 bản gửi về Huyện Đoàn, đồng  thời, phải gửi 01 bản file mềm qua email: huyendoanhonquan@gmail.com.
Thời hạn: trước ngày 25/09/2018. Lưu ý: Quá thời gian trên, Huyện Đoàn sẽ không nhận bất cứ tài liệu của đơn vị nào.
II. NỘI DUNG CHẤM ĐIỂM
1. Các bước đánh giá thẩm định
- Bước 1: Thẩm định kết quả theo hồ sơ tài liệu tự đánh giá của các đơn vị gửi về Huyện Đoàn.
+ Rà soát lại quá trình chấm điểm tự đánh giá theo hồ sơ số liệu, tài liệu minh chứng và báo cáo kết quả hoạt động của các cơ sở đoàn trực thuộc.
+ Đối chiếu kết quả tự đánh giá với kết quả hoạt động thực tế báo cáo về Huyện Đoàn theo các lĩnh vực hoạt động của Đoàn do các cán bộ phụ trách cụm thi đua theo dõi.
-Bước 2: Thẩm định kết quả thực tế tại các cơ sở đoàn trực thuộc qua đợt kiểm tra chuyên đề 6 tháng và kiểm tra cuối năm 2018.
+ Các đơn vị báo cáo, giải trình với đoàn kiểm tra về những nội dung do đoàn công tác đặt ra liên quan đến kết quả tự đánh giá.
+ Thẩm định kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại một số cơ sở Đoàn do đoàn kiểm tra đề xuất.
2. Nguyên tắc chấm điểm thẩm định
- Chỉ chấm điểm thẩm định đối với các đơn vị đã gửi đầy đủ hồ sơ tự đánh giá theo quy định.
- Bảo đảm tính khách quan, trung thực của các tài liệu, số liệu do Hội đồng tự đánh giá của đơn vị đã công bố trong hồ sơ kết quả tự đánh giá và không được thay đổi sau khi đã gửi về Huyện Đoàn.
- Quá trình chấm điểm thẩm định: Nếu điểm tự đánh giá của từng nội dung đánh giá cao hơn hoặc thấp hơn mức đạt được theo điều kiện chấm điểm tương ứng với số liệu và minh chứng cho nội dung đánh giá (căn cứ trên hồ sơ của đơn vị) sẽ được chấm lại cho phù hợp với mức độ đạt được.
- Điểm thẩm định được lấy làm một trong những cơ sở xem xét đánh giá thi đua công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đơn vị năm 2018.
3. Quy trình đánh giá, xếp loại
- Trên cơ sở bảng tự đánh giá, chấm điểm của các đơn vị, các bộ phận chuyên môn của Huyện Đoàn chủ động phối hợp thẩm định, rà soát lại các nội dung chấm điểm, đối chiếu kết quả tự đánh giá với kết quả hoạt động thực tế của đơn vị.
- Họp Hội đồng thi đua - khen thưởng Huyện Đoàn đánh giá, chấm điểm và tham mưu Ban thường vụ Huyện Đoàn quyết định kết quả thi đua năm 2018 đối với các cơ sở đoàn trực thuộc.
4. Các danh hiệu thi đua
- Đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc (vững mạnh): Số điểm phải đạt trên 85% tổng điểm đồng thời công tác Đội năm học 2017 - 2018 và công tác Hội năm 2018 phải đạt xuất sắc.
- Đơn vị đạt danh hiệu tiên tiến: Số điểm phải đạt trên 75% tổng điểm đến dưới 85% tổng điểm.
- Đơn vị đạt danh hiệu khá: Số điểm bằng hoặc trên 70% tổng điểm đến dưới 75% tổng điểm.
- Không xếp loại: Số điểm dưới 70% tổng điểm.
Trong các đơn vị đạt loại xuất sắc, căn cứ tổng điểm đạt được, BTV Huyện  Đoàn chọn 03 đơn vị dẫn đầu thi đua khối nông thôn (thuộc 3 cụm thi đua) và 01 đơn vị dẫn đầu thi đua khối HCSN - LLVT.
*Trường hợp không xếp loại thi đua: Khi các đơn vị không đạt một trong các nội dung sau:
- Hồ sơ tổng kết, đánh giá thi đua theo yêu cầu nộp không đầy đủ hoặc không đúng thời gian quy định.
- Đơn vị không đóng đoàn phí năm 2018 hoặc đạt dưới 70% số điểm.
*Những trường hợp hạ bậc thi đua:
- Uỷ viên BTV; BCH của các cơ sở Đoàn trực thuộc vi phạm kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.
- Đóng đoàn phí năm 2018 chưa đầy đủ tính đến ngày 25/9/2018.
- Không tham gia đóng góp công trình thanh niên cấp huyện.
- Kết quả xếp loại công tác Hội năm 2018 hoặc công tác Đội năm học 2017 -2018 không đạt loại xuất sắc.
5. Khen thưởng
- 04 đơn vị dẫn đầu cụm thi đua: Được tặng cờ thưởng dẫn đầu cụm của BTV huyện Đoàn, đồng chí Bí thư Đoàn của đơn vị được BTV huyện Đoàn đề nghị BTV Tỉnh Đoàn hoặc TW Đoàn tặng bằng khen.
- Đơn vị xuất sắc: Được đề xuất BTV Tỉnh Đoàn tặng bằng khen hoặc UBND huyện tặng giấy khen.
- Đơn vị tiên tiến: Được đề xuất BTV Huyện Đoàn tặng giấy khen.
(Ban thường vụ Huyện Đoàn sẽ có bảng phân bổ chỉ tiêu khen thưởng sau khi có kết quả xếp loại cơ sở năm 2018 ).
III. Phân công nhiệm vụ
1. Đối với Huyện Đoàn
- Xây dựng hướng dẫn và triển khai tới các cơ sở đoàn trực thuộc.
- Phân công các đồng chí phụ trách cụm thi đua có trách nhiệm theo dõi hoạt động của các đơn vị trong cụm và phụ trách chấm điểm, thẩm định bảng chấm điểm chuyển cho cán bộ phụ trách công tác thi đua - khen thưởng tổng hợp trước khi đưa ra BTV xét thi đua.
- Riêng đối với nội dung điểm thưởng: sẽ do thường trực Huyện đoàn thẩm định xét duyệt.
 
2. Đối với các cơ sở Đoàn trực thuộc
- Xây dựng báo cáo tổng kết, báo cáo số liệu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 (Kèm theo số liệu ước tính đến hết ngày 30/10/2018).
- Thang điểm đánh giá thi đua do cơ sở tự chấm, minh chứng theo mẫu gửi kèm cho từng khối. Các văn bản, các tài liệu (hình ảnh, video, báo chí…), sổ theo dõi văn bản đi đến của đơn vị liên quan đến yêu cầu minh chứng đề nghị các đơn vị lập bảng danh mục tên của tài liệu tương ứng với từng yêu cầu từng nội dung cung cấp cho BTV Huyện Đoàn. 
- Nếu thấy cần thiết BTV huyện Đoàn sẽ phúc tra, thẩm định lại một nội dung chấm điểm, nếu kết quả không phù hợp với bảng chấm điểm của các đơn vị sẽ không tiến hành đánh giá, xếp loại tổ chức đó và thông báo cho cấp ủy Đảng cùng cấp biết.
- Văn bản chính thức của tất cả những tài liệu trên (không nhận văn bản dự thảo) đề nghị Ban Thường vụ các cơ sở đoàn và các Chi Đoàn trực thuộc gửi về Văn phòng Huyện Đoàn trước ngày 25/9/2018 (tính theo ngày nhận văn bản đến).
(Gửi kèm Hướng dẫn là bảng thang điểm đánh giá thi đua năm 2018).
Trên đây là Hướng dẫn việc đánh giá, chấm điểm thi đua và xếp loại công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả.Nguồn tin: BTV Huyện Đoàn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
THANH NIÊN HỚN QUẢN - DẤU ẤN MỘT NHIỆM KỲ
 

Liên kết website

  • Đang truy cập: 93
  • Hôm nay: 8677
  • Tổng lượt truy cập: 9167265